Mar 25, 2021

1.2. 特集論文_高木・神林・清水_学校改善にかかわるデータの利用【特集論文】

学校改善にかかわるデータの利用による学校・学術協働に関する展望

高木 亮 a 神林 寿幸 b 清水 安夫 c
a 就実大学 takagi@shujitsu.ac.jp
b 明星大学 toshiyuki.kambayashi@meisei-u.ac.jp
C 国際基督教大学 syasuo@icu.ac.jp